Katedra demografie a geodemografie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Hlavní stránka

Základní informace
Najít: OK!

Základní informace o katedře

Obecné informace

Katedra demografie a geodemografie vznikla v lednu roku 1990 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze vydělením z katedry ekonomické a sociální geografie. Od svého založení zajišťuje výuku demografie v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Členové katedry se věnují vědecké práci na mezinárodní úrovni a pravidelně se zúčastňují vědeckých konferencí a symposií. V současnosti je vědecký výzkum na katedře zaměřen především na změny v populačním vývoji České republiky po roce 1989.

Informace pro zájemce o studium

Co je demografie?

Demografie je vědní obor, který se zabývá studiem demografické reprodukce lidských populací, podmíněnostmi a důsledky tohoto procesu. Demografická reprodukce je přirozená obnova populace v důsledku procesů rození a vymírání. Demografie zahrnujekromě studia porodnosti a úmrtnosti také sňatečnost, rozvodovost, potratovost a nemocnost. Na základě analýzy demografických procesů zobecňuje pravidelnosti demografického vývoje jednotlivých populací. Hledá zákonitosti a formuluje hypotézy budoucího populačního vývoje. Demografie se v systému věd nachází na rozhraní přírodovědných a společenských oborů.

Studium demografie na PřF

Studium demografie je rozděleno do dvou cyklů: bakalářského a magisterského.

Bakalářské studium

Bakalářské studium (6 semestrů, tj. 3 roky) je dvouoborové, demografie se studuje v následujících kombinacích:

  • demografie - sociální geografie (sociální geografie na PřF UK)
  • demografie - sociologie (sociologie na FF UK)
  • demografie - ekonomie (ekonomie na FSV UK)

Přijímací řízení do bakalářského studia se koná formou písemných testů

  • demografie - sociální geografie : test z matematiky a geografie
  • demografie - sociologie: test z matematiky a dějepisu
  • demografie - ekonomie: test z matematiky a dějepisu

Test z dějepisu je zaměřen nejen na středoškolskou látku z dějepisu, ale část otázek zjišťuje i všeobecný rozhled a zájem studentů o studovaný obor, tj. sociologii či ekonomii

Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou z demografie a příslušného druhého oboru.

Magisterské studium

Po ukončení bakalářského cyklu dvouoborového studia demografie lze pokračovat v magisterském studiu jednooborové demografie (7. – 10. semestr) na PřF UK, event. pokračovat v magisterském studiu druhého oboru, tj. sociální geografie na PřF UK, sociologie na FF UK, ekonomie na FSV UK. Do magisterského cyklu studia demografie se mohou hlásit i studenti příbuzných oborů, kteří ukončili bakalářský stupeň studia.

Přijetí do jednooborového magisterského studia demografie předpokládá ukončení bakalářského studia v oboru uchazeče, složení diferenčních zkoušek z demografie a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.


Magisterské studium demografie je ukončeno státní zkouškou z demografie a obhajobou magisterské práce.


Zaměření výuky katedry demografie

Obecná demografie, demografická analýza, populační vývoj České republiky a světa, regionální demografie, demografické modelování, populační politika, demografické prognózy, aplikovaná demografie.

Předměty studijního programu demografie

Bakalářský cyklus

Úvod do demografie, Demografický proseminář, Statistika, Matematika, Výpočetní technika a informatika, Demografické informační systémy, Populační vývoj světa, Demografická analýza I., Statistická analýza dat I., Populační prognózy, Hospodářská a sociální statistika, Etologie a sociobiologie, Obecná biologie, Psychologie a sociální psychologie, Aplikovaná sociologie, Základy ekologie, Ekonomie, Úvod do politologie, Geografie obyvatelstva a sídel, Politická a regionální geografie, Tématická kartografie, Seminář k bakalářské práci, Samostatné práce z bakalářských témat, Výběrový seminář, Volitelné předměty, Cizí jazyk, Tělesná výchova

Magisterský cyklus

Demografická analýza II., Populační vývoj ČR, Historická demografie, Teoretická demografie, Populační teorie, Etnická antropologie, Matematická demografie, Statistická analýza dat II., Populační politika, Analýza neúplných dat, Novověká věda a obraz člověka, Demografie rodin a domácností, Seminář k vybraným demografickým problémům, Seminář k diplomovým pracímNa začátek stránky | Na hlavní stránku