Katedra demografie a geodemografie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Hlavní stránka

Najít: OK!

RNDr. Ludmila Fialová

Telefon: 221 951 451
Fax: 224 920 657
E-mail: fialova@natur.cuni.cz

Vzdělání

1970 promovaný geograf - Přírodovědecká fakulta UK Praha, geografie
1973 RNDr - Přírodovědecká fakulta UK Praha, geografie
1982 CSc.- Geografický ústav Československé akademie věd, Brno, geografie

Odborná praxe

1970-1975 Geografický ústav Československé akademie věd, oddělení kartografie, Praha
1976-1982 Federální statistický úřad, oddělení demografické statistiky, Praha
1982-1991 Ústav československých a světových dějin (od roku 1990 Historický ústav) Československé akademie věd, oddělení hospodářských dějin a historické geografie, Praha
1992-1999 Sociologický ústav Akademie věd České republiky, výzkumný tým demografické chování obyvatelstva, Praha
1997 – Přírodovědecká fakulta UK, katedra demografie a geodemografie, Praha

Oblasti vědeckého zájmu

  • Historická demografie
  • Dlouhodobé trendy vývoje sňatečnosti a plodnosti obyvatelstva českých zemí

Členství ve vědeckých společnostech

  • Česká demografická společnost

Členství v redakčních radách

  • 1982- Historická demografie
  • 1993- Demografie

Výzkumné projekty

2001Obyvatelstvo Prahy ve světle farních matrik v 17. a 18. století (Prague´s population in 17th and 18th century in the parish registers
Grant GA ČR, Praha, číslo projektu 404/01/0848
Řešitel
1997-1999Demografické chování mladé generace (Demographic behaviour of the young generation)
Grant GA AV ČR, Praha, číslo projektu A8028701
Řešitel
1996-1998Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století (Population development of the Czech Lands in the 17th and 18th centuries)
Grant GA ČR, Praha, číslo projektu 404/96/0290
Spoluřešitel
1994-1995Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny společnosti po roce 1989 (Demographic behaviour of the population of the Czech Republic during the transformation of society after 1989).
Grant GA AV ČR, Praha, číslo projektu 828402.
Řešitel
1991-1993Vývoj obyvatelstva českých zemí od počátku farních matrik (Research of the development of the population of the Czech Lands since the beginning of the parochial registers)
Grant GA AV ČR, Praha, číslo projektu 91506
Řešitel

Seznam publikací

A. Bibliografie

Bibliografie české historické demografie za léta 1976-1980, Historická demografie 9, 1985, s. 205-238; Spoluautoři P. Jančárek, E. Maur, L. Nesládková, J. Psíková
Bibliografie české historické demografie za léta 1981-1984, Historická demografie 10, 1986, s. 215-245. Spoluautoři P. Jančárek, E. Maur, L. Nesládková, B. Pitronová, J. Psíková
Bibliografie české historické demografie za rok 1985, Historická demografie 11, 1987, s. 245-254. Spoluautoři J. Bakala, P. Jančárek, E. Maur
Bibliografie české historické demografie za rok 1986, Historická demografie 12, 1987, s. 263-272. Spoluautor E. Maur.
Bibliografie české historické demografie za léta 1987-1989, Historická demografie 15, 1991, s. 207-232. Spoluautoři P. Jančárek, E. Maur, J. Psíková
Bibliografie české historické demografie za léta 1990-1993, Historická demografie 18, 1994, s. 189-200. Spoluautoři Z. Háza, P. Jančárek, E. Maur, J. Psíková, A. Šubrtová.

B Články a příspěvky do sborníků a monografií

Výškové rozložení obyvatelstva v českých zemích. Zprávy Geografického ústavu ČSAV VIII, 1993, č. 7, s. 31-48. Spoluautoři K. Ráb a kol.
Zelená okolí měst. Zprávy Geografického ústavu ČSAV IX, 1974, č. 2-3, s. 21-31. Spoluautorka O. Kudrnovská
Charakteristiky pražských příměstských usedlostí a jejich vývoj. Acta Universitatis Carolinae Geographica 1973 – 1, s. 27-52.
Vznik a dnešní stav pražských příměstských usedlostí. Acta Universitatis Carolinae Geographica 1973 – 2, s. 47-72.
Dnešní a budoucí metody konstrukce kartogramu. Acta Universitatis Carolinae Geographica XI, 1976, supplementum, s.45-53.
Postavení českých zemí v poklesu plodnosti v Evropě ve druhé fázi demografické revoluce. Acta demographica 4, 1981, s. 233-263.
Frekvence rodných jmen u dětí narozených v roce 1980 v některých oblastech ČSR. Demografie 25, 1983, s. 185-186. Spoluautorka M. Knappová
Struktura obyvatelstva. Demografie 25, 1983, s. 13-15.
Rozdíly v poklesu plodnosti v českých zemích ve venkovských a městských oblastech v letech 1869-1930. Historická demografie 8, 1983, s. 133-147.
Příspěvek k možnostem studia sňatečnosti v českých zemích za demografické revoluce. Historická demografie 9, 1985, s. 89-122.
Příspěvek k vývoji plodnosti v českých zemích. Demografie 27, 1985, s. 34-43.
Regionální rozdíly ve vývoji plodnosti v Sovětském svazu v 70. letech. Demografie 28, 1986, s. 76-80.
Ein Beitrag zur Erforschung der Entwicklung der Säuglingssterblichkeit in den Böhmischen Ländern in den Jahren 1870-1830. Hospodářské dějiny 15, 1986, s. 457-480.
Druhá fáze demografické revoluce v ČSR a SSR. Demografie 29, 1987, s. 3-7.
Vývoj sňatečnosti a plodnosti obyvatelstva českých zemí v 19. století. Historická demografie 12, 1987, s. 207-242.
Vývoj plodnosti v Praze a jejím okolí v letech 1880-1910. Documenta Pragensia VII/1, 1987, s. 493-502.
Obyvatelstvo českých zemí od poloviny 18. století do roku 1918. In: F. Dudek, J. Hájek, Historický rámec vývoje pojišťovnictví v Československu do roku 1918. Praha, GŘ ČSP 1987, s. 93-112.
Historical ecology and historical demography: a contribution to contingent study on development of living environment in the Czech lands in course of the industrial revolution). Historická ekologie – Historical ecology 1, 1988, s. 247-273.
On using the 1661-1839 Lists of Subjects of the Třeboň Dominion to study the age structure of the population. Historická demografie 13, 1989, s. 59-124. Spoluautoři: K. Dudáček, P. Horská, M. Repásová, M. Skládek,
Age structure of the population of Česká Kamenice in 1670-1750, Historická demografie 13, 1989, s. 125-160. Spoluautor L. Dušek.
Age structure of the balance of migration in the Czech lands in 1870-1910. Historická demografie 13, 1989, s. 229-242.
Změny ve vývoji plodnosti na Opavsku na konci 19. a v první polovině 20. století. Slezský sborník 88, 1990, s. 137-142.
Fertility Decline in Czechoslovakia During the Last Two Centuries. Population Studies 44, 1990, s. 89-106. Spoluautoři: Z. Pavlík , P. Vereš
Obyvatelstvo českých zemí v letech 1918-1938. In: L. Fialová, V. Lacina, J. Hájek, F. Dudek: Historický rámec vývoje pojišťovnictví v Československu v letech 1918-1938. Praha Česká státní pojišťovna 1990, s. 67-93.
Změny ve vývoj plodnosti v českých zemích za demografické revoluce.. Historická demografie 15, 1991, s. 143-189.
Vývoj plodnosti na Ostravsku v letech 1880-1930. Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě C-26, 1991, s. 61-82.
Česká žena očima statistiky za posledních 100 let. Historické listy 1, 1991, s. 8-16. Spoluautorka P. Horská
Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu v Československu po roce 1945. Demografie 33, 1991, s. 114-120.
Skladba obyvatelstva podle rodinného stavu: námět k zamyšlení. Sociologické aktuality 6´91, s. 20-21.
Vývoj sňatečnosti v Československu v letech 1918-1988. Historická demografie 16, 1992, s. 117-134.
Pokles plodnosti a propopulační politika v Singapuru. Demografie 34, 1992, s. 264-266.
Plodnost vdaných žen v Jablonci nad Nisou do roku 1800. Demografie 34, 1992, s. 223-234. Spoluautorka W. Wowková.
Postavení Československa v Evropě. Demografie 34, 1992, s. 11-14.
Development of nuptality in Czechoslovakia in 1918-1988. In: J. Koťa (ed.), Education for the 21th century (round tables), „Comenius heritage and education of man for the 21th century”, Prague 1992 (vyšlo 1996), Charles University.
Demografická situace a vývoj do 1. světové války. Demografie 35, 1993, s. 3-5.
Skladba evropského obyvatelstva podle rodinného stavu. Demografie 35, 1993, s. 137-144.
Rodinné poměry obyvatelstva v mezinárodním přehledu. Demografie 35, 1993, s. 208-218.
Reprodukce v rodinách a mimo ně. Demografie 36, 1994, s.159-164.
Charakteristiky obyvatelstva. Demografie 36, 1994, s. 7-12.
Changes of Nuptiality in Czech Lands and Slovakia. Journal of Family History 19, 1994, s. 107-115.
K vývoji obyvatelstva přirozenou měnou v českých zemích v 17. a 18.. Historická demografie 18, 1994, s. 127-166.
Historická demografie. In: V. Bůžek a kol., Úvod do studia historie. Jihočeská universita České Budějovice 1994, s. 68-72.
Současné a perspektivní proměny rodiny, manželství a rodičovství. Nadace pro výzkum sociální transformace START. Výzkumné studie - Research papers 11, 1995, 64. s. Spoluautoři P. Horská, M. Kučera
Sňatkový věk obyvatelstva Starého Města pražského v 19. století. In: J. Pešek- V. Ledvinka (eds.), Žena v dějinách Prahy. Praha; Archiv hl. m. Prahy, Documenta Pragensia XIII, 1996, s. 163-168.
Sezonnost demografických událostí v českých zemích v 17.-20. století. Demografie 37, 1995, s. 9-21.
Národnostní skladba obyvatelstva České republiky podle okresů v letech 1950-1990. Statistický přehled. Slezský sborník 92,1994, s.254-268.
Demografie o dětech v České republice v 80. Demografie 38, 1996, s. 90-104.
Změny v rodinném chování. Demografie 38, 1996, s. 262-268.
Plodnost na území Severomoravského kraje v období 1880-1991. Demografické kolokvium Ostrava ´96. ČSÚ 1996, s. 44-54.
Změny v rodinném chování. Demografie 38, 1996, s. 262-268,
Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny společnosti po roce 1989. Praha, Sociologický ústav 1996, 99 s. Spoluautor M. Kučera.
Století demografické statistiky. In: Vývoj obyvatelstva českých zemí. Praha Mladá fronta 1996I, 1998II (s. 133-192)
Názory na ideální počet dětí ve vybraných evropských zemích. Demografie 39, 1997, s. 1-12. Spoluautor M. Tuček
The main features of population development in the Czech Republic during the transformation of Society. Czech Sociological review 5, 1997, č. 1, s. 93-111. Spoluautor M. Kučera.
Věkové složení obyvatelstva. In: Z. Pavlík, M. Kučera (eds.): Populační vývoj České republiky 1997. Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1997, s. 13-20.
Česká republika v kontextu evropského demografického vývoje dříve a dnes. Demografie 40, 1998, s. 25-261.
Epidemie zaznamenané v matrikách u sv. Jindřicha na Novém Městě pražském v první polovině 17. století. Documenta Pragensia XVI, 1998, s. 227-234.
Novoměstské matriky pražské očima historika sociálních dějin 17. a 18. století. Documenta Pragensia XVII, 1998, s. 191-204. Spoluautorka P. Horská
Les changements de la structure par âge en République Tch?que. Acta Universitatis Carolinae geographica 33, 1998, č. 2, s. 59-63.
Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. Sociologický ústav Praha 1999, 141 s. Spoluautoři L. Dokoupil, E. Maur, L. Nesládková.
Věkové složení obyvatelstva. In: Z. Pavlík, M. Kučera (eds.): Populační vývoj České republiky 1998. Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1999, p.13-21.
Věkové složení obyvatelstva. In: Z. Pavlík, M. Kučera (eds.): Populační vývoj České republiky 1999. Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1999, p.13-24.
Age structure. in: Z. Pavlík, M .Kučera (eds).: Population development in the Czech Republic 1999. Department of Demography and Geodemography, Faculty of Science UK, 1999, p.9-13.
Mladí lidé v rodině. In: Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Sociologické nakladatelství Praha 2000, s.29-44.
Poznámky k možnostem studia úmrtnosti obyvatelstva českých zemí v 18. století. Historická demografie 24, 2000, s. 163-188.
New Phenomena in the Reproductive Behaviour of Young People in the Czech Republic in the 1990s. In: Transitional Societies in Comparison: East Central Europe vs. Taiwan. Peter Lang Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford –Wien 2000, s. 279-283. C Edice
Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970, Praha SEVT - I, 1978, II 1979. A. Fauve-Chamoux – L. Fialová (eds.): Le phénom?ne de la domesticité en Europe, XVIe-XXe si?cles, Acta demographica XIII, Praha 1997.


Na začátek stránky | Na hlavní stránku