Katedra demografie a geodemografie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Hlavní stránka

Najít: OK!

RNDr. Květa Kalibová, CSc.

Telefon: 221 951 419
Fax: 224 920 657
E-mail: kal@natur.cuni.cz

Vzdělání

Přírodovědecká fakulta UK, odborná geografie
RNDr. Přírodovědecká fakulta UK Praha
CSc. Přírodovědecká fakulta UK Praha
Ústav jazykové a odborné přípravy UK, odd. PGS INTEX, zkouška z francouzštiny

Praxe

1991 Institut National d´Etudes Démographiques, Paříž, Francie, odborná stáž 2 měsíce
1993 Universita Amsterdam, Nizozemsko, odborná stáž v rámci programu TEMPUS, 1 měsíc
1994 NIAS – Netherland Institut for Advanced Studies, Wassenaar, Nizozemsko, 2 měsíce
1995 Studijní pobyt - Rockefellerova nadace, Bellagio Study and Conference Centre, Itálie, 1 měsíc
1995-1999 Rada Evropy - člen skupiny specialistů na demografickou situaci národnostních menšin v Evropě.

Oblasti vědeckého zájmu

  • Demografické analýzy populačních trendů České republiky (rozvodovost, neúplné rodiny),
  • Populační vývoj světa,
  • Demografie národnostních menšin se zaměřením na romskou populaci,
  • Možnosti zjišťování národnostní/etnické skladby obyvatelstva.

Členství v profesionálních organizacích

  • Česká demografická společnost
  • European Association for Population Studies

Významné granty

  • Grant GAČR 205/94/0686 - spoluřešitel
  • Grant GAČR 205/97/0229 – spoluřešitel
  • Projekt Rady Evropy: Demografické charakteristiky národnostních menšin v Evropě- spoluřešitel.

Výzkumné projekty

2000Project on Ethnic Relations.
Organizátor projektu: University of Princeton, USA ve spolupráci s Radou Evropy.
1999 – dosudGeografická struktura a vývoj interakcí přírodního prostředí a společnosti. Výzkumný záměr.
Organizátor VZ: Geografická sekce PřF UK Praha.
1998 - 1999Problémy soužití romské minority a majoritní populace v kontextu sociální politiky.
Organizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Socioklub. Praha.
1997 – 1999Demographic characteristics of national minorities in certain European states.
Organizátor projektu: Rada Evropy. Strasbourg, Francie.
1994 - dosudPopulační vývoj České republiky
Organizátor projektu: Katedra demografie a geodemografie PřF UK Praha.
1993Evaluation of Gypsy population and of their movements in Central and Eastern Europe and in some OECD countries.
Organizátor projektu: OECD. Paříž, Francie.
1992Growing up as Gypsy.
Organizátor projektu:UNICEF, International Child Development Centre. Florencie, Itálie.
1992Familles et politiques familliales en transition en Europe de l’Est. Familles-Nationalites-Religions.
Organizátor projektu: Institut de l’enfance et de la famille. Paříž, Francie.

Seznam publikací

Úvod do demografie (učební text). 2.vydání. Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum. 52 stran. Praha 2001. ISBN 80-246-0222-9.
The demographic characteristics of Roma/Gypsies in selected countries in Central and Eastern Europe. In: The demographic characteristics of national minorities in certain European states. Ed. by W.Haug, Y. Courbage, P.Compton. Volume 2. Population Studies No. 31. Council of Europe Publishing. Strasbourg 2000. pp. 169-206. ISBN 92-871-4159-2.
Caractéristiques démographiques de la population rom/tsigane dans certain pays d’Europe centrale et orientale. In: Les caractéristiques démographiques des minorities nationals dans certain Etats européens. Coordinateurs: W.Haug, Y. Courbage, P.Compton. Volume 2. Études démographiques, No 31. Editions du Conseil de l’Europe. Strasbourg 2000. pp. 169-206. ISBN 92-871-4158-4.
Rozvodovost. In: Populační vývoj České republiky 1999. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 1999. pp. 25-30. ISBN 80-902686-1-7.
Roma/Gypsy population in Eastern Europe from the point of view of demography. In: European Populations Unity in Diversity. Book of Abstracts. European Population Conference. The Hague. 1999. pp. 195-6.
Romové ve střední a východní Evropě. Geografické rozhledy. Ročník 9. 1/1999-2000. pp. 8-9. ISSN 1210-3004.
Romové z pohledu statistiky a demografie. In: Romové v České republice (1945–1998). Socioklub. Praha 1999. pp. 91-114. ISBN 80-902260-7-8.
Rozvodovost. In: Populační vývoj České republiky 1998. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 1999. pp. 31-36. ISBN 80-902154-8-3.
Divorce. In: Population development in the Czech Republic1999. Department of Demography and Geodemography. Faculty of Science. Charles University. Prague 1999. Pp. 21-25. ISBN 80-902686-0-9.
Les changements contemporaines de la divortialité en République Tcheque. In: Acta Universitatis Carolinae 1998. Geographica. No. 2, Pp. 89-97.
Demografie (nejen) pro demografy. (+Z.Pavlík, A.Vodáková, eds.). Sociologické nakl. Praha. Druhé upravené vydání. Praha 1998. 128 stran. ISBN 80-85850-30-3.
Tšekinmaan romanien historiasta kansainvalissiin suhteisiin. In: Terra (Journal of the Finnish Association of Geographers). Vol. 110. No.3. 1998. (spoluautor K.Seppala). pp. 185-191. ISSN 0040-3741.
Les Hongrois de Slovaquie, problemes ethno-frontaliers dans l´Europe médiane en mutation (spoluautor A.-L. Sanguin). In: Annales de Géographie. No.601, 1998. pp. 290-317. ISSN 0003 4010.
Rozvodovost. In: Populační vývoj České republiky 1997. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 1998. pp. 31-35. ISBN 80 902154 6 7.
Demografické a geodemografické charakteristiky romské populace v České republice. In: Romové - reflexe problému. Soubor textů k romské problematice. Institut základů vzdělanosti UK. Praha 1997. pp. 20-33. ISBN 80-902439-0-8
Úvod do demografie (učební text). Karolinum. Nakladatelství UK. Praha 1997. 52 stran. ISBN 80-7184-428-4.
Porodnost. In: Populační vývoj České republiky 1996. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 1997. pp. 31-35. ISBN 80-902154-4-0.
Věkové složení obyvatelstva. In: Populační vývoj České republiky 1996. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 1997. pp. 11-16. ISBN 80-902154-4-0.
Demografie Romů v České republice. In: Demografie 1997/1. pp. 27-32. ISSN 0011-8265.
Demografie (nejen) pro demografy. (+Z.Pavlík, A.Vodáková, eds.). Sociologické nakl. Praha. 1996. Druhé upravené vydání 1998. 128 stran. ISBN 80-85850-30-3.
Demografické a geodemografické charakteristiky romské populace. In: Populační vývoj České republiky 1995. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 1996. pp. 75-80. ISBN 80-902154-3-2.
Rozvodovost. In: Populační vývoj České republiky 1995. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 1996. pp. 21-24. ISBN 80-902154-3-2.
Romové v České republice dle výsledků sčítání lidu 1991. In: Demografie 1996/4. pp. 276-280. ISSN 0011-8265.
Population census and ethnic groups. In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1995, Nos. 1-2, pp. 147-155. ISSN 0300-5402.
Geographic and geodemographic characteristics of Gypsy population in the Czech Republic and the Slovak Republic. In: Proceedings of IGU Regional Conference “Environmental and Quality of Life in Central Europe: Problems of Transition”. CD ROM. Praha 1994.
Typologie des ménages et familles - l´expérience tcheque. In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1994. pp. 7-15. ISSN 0300-5402.
Rozvodovost. In: Populační vývoj České republiky 1994. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 1994. pp. 19-23. ISBN 80-7066-995-0.
Typologie domácností a rodin. (spoluautor M.Kučera). In: Populační vývoj České republiky 1994. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 1994. pp. 91-96. ISBN 80-7066-995-0.
Les Tsiganes en République Tcheque et en République Slovaque. In: Espace, Populations, Societes. 1994/3. pp. 359-362. ISSN 0755/7809.
Gypsies in Czechoslovakia: demographic development and policy perspectives (spoluautoři T.Haišman, J.Gjuričová). In: The New Political Geography of Eastern Europe. Ed. by J.O.Loughlin, H.Wusten. Belhaven Press. London. New York. 1993. pp. 133-144. ISBN 1 85293 2597.
La situation démographique de la population tzigane en Tchécoslovaquie. In: Les Familles Roms d´Europe de l´Est. Paris. Institut de l´Enfance et de la Famille. 1993. pp. 57-65. ISBN 2-11-087706-5.
Les aspects territoriaux du niveau d´éducation dans la République tcheque. In: Population et éducation, les influences réciproques. France et République tcheque. Travaux et Recherches de l´IDUP. 6. Paris. Université de Paris I.- Panthéon-Sorbonne. 1993. pp. 52-65. ISSN 1251-4519.
Gypsies in the Czech Republic and the Slovak Republic: Geographic and Demographic characteristics. In: Geo Journal 30/3. 1993. pp. 255-258. ISSN 0343-2521.
Neúplné rodinné domácnosti. (spoluautor Z.Pavlík). In: Sňatečnost a rodina. Academia. Praha. 1992. pp. 148-164. ISBN 80-200-0068-2.
Dissolution of marital couples in CSSR and some of its consequences (spoluautor J.Tutterová). In: Le nouveau comportement démographique. Acta Demographica. X.1992. pp. 107-121.
Rozvodovost a neúplná rodina. In: Demografie 1/1991. pp. 4-9. ISSN 0011-8265.
Demografické charakteristiky romské populace v Československu. Kandidátská disertační práce. PřF UK. Praha. 1991. 156 stran.
Prognóza romské populace v ČSFR do roku 2025. In: Demografie 3/1990. pp. 219-224.
The health situation of the aged in Czechoslovakia. In: Le vieillissement. Les cas de la Tchécoslovaquie et de la France. Travaux et Récherches de l IDP. 1990/4. Université de Paris I. - Panthéon.Sorbonne. pp. 219-224. ISSN 2-9503483-2-7.
Zdravotní situace starých osob v Československu. In: Demografie 4/1989. pp. 314-322. ISSN 0011-8265.
The sample surveys concerning the health status of the aged in Czechoslovakia. In: Acta Demographica IX/5. ČSDS. Praha. 1989. pp. 795-809.
Romanies in Czechoslovakia and the process of the demographic revolution in this population. In: ActaUniversitatis Carolinae. 1/1989. pp. 23-32.
Integrační proces u romské populace z pohledu demografie. In: Teoretické a metodologické východiská výskumu cigánskej rodiny a integračného procesu cigánskych obyvatelov. Společensko vědní ústav SAV. Košice. 1989. pp. 128-137.
Charakteristika úmrtnostních poměrů romské populace v Československu. In: Demografie 3/1989. pp. 239-250.
Development of fertility level and population policy in the Czech Republic after the Second World War. In: Demographic Trends and Popultion Policy. Inter-University Centre of Postgraduate Studies. Dubrovník. 1989.
Demografické charakteristiky romské populace v Československu. In: Populační zprávy 1-2/1988. pp. 52-60.
Demographic specificities of Romany population in Czechoslovakia. In: Demographic Trends and Population Policy. Inter-University Centre of Postgraduate Studies. Dubrovník. 1988.
Cechy demograficzne ludnosci cyganskiej w Czechoslowacji. (spoluautor Z.Pavlík). In: Studia Demograficzne 3 (93). 1988. pp. 37-55.
Specifické rysy úmrtnosti romské populace v Československu. In: Úmrtnost a stárnutí obyvatelstva v Československu. In: Acta Demographica VIII. Praha. 1988. pp. 63-70.
Zvláštnosti demografického chování romské populace v Československu (průběh demografické revoluce u romské populace). In: Příčiny, podmínky a možnosti prevence sociálně patologických jevů u cikánské populace. Čs. sociologická společnost ČSAV. Praha. 1986. pp. 51-59.
One-parent families in Czechoslovakia. (spoluautor Z.Pavlík). In: One-parent families in Europe. Ed. by F.Deven, R.L.Cliquet. NIDI-CBGS Publication. Vol. 15. The Hague/Brussels. 1986. pp. 125-139.
Možnosti demografie při objasňování tzv. cikánské otázky (spoluautor Z.Pavlík). In: Cikáni v průmyslovém městě. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV. Praha. 1986. pp. 98-106.


Na začátek stránky | Na hlavní stránku