Katedra demografie a geodemografie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Hlavní stránka

Najít: OK!

RNDr. Tomáš Kučera, CSc.

Telefon: 221 951 417
Fax: 224 920 657
E-mail: kucera@natur.cuni.cz

Vzdělání

1998 CSc. (ekonomická geografie), Masarykova univerzita v Brně
1982 RNDr., Univerzita Karlova v Praze
1977-1982 p.g. (ekonomická a regionální geografie, zaměření - demografie), Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Studijní pobyty v zahraničí

1998-1999 Amsterodamská univerzita, Fakulta environmentálních věd, Katedra planologie a demografie (4 měsíce) – aplikovaná demografie a populační
1987 Nizozemský interdisciplinární demografický ústav, Haag (3 měsíce): - prognózování populačního vývoje
1985 Sibiřské oddělení AV SSSR, Ekonomický ústav, Novosibirsk (3 měsíce): - analýza a prognóza migrace, regionální populační prognózy
1982 Kodaňská univerzita, Ekonomický ústav, (1 měsíc): - demografická analýza

Odborná praxe

1998-1999 pověřen vedením Katedry demografie a geodemografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1990-1996 generální sekretář organizačního výboru Regionální konference Mezinárodní geografické unie 1994: příprava základní koncepce konference, logistika a koordinace organizačních prací, finanční plánování a příprava materiálů, vedoucí sekretariátu konference (1993-1994) na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
1986- odborný asistent na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, vedení diplomových, přednášky a cvičení (regionální geografie Československa, geografické metody a modely, kvantitativní metody, demografické informační systémy, analýza neúplných dat, populační prognózy, populační prognózy České republiky a světa)
1982-1986 interní vědecký aspirant v Geografickém ústavu ČSAV v Brně - účast na základním a aplikovaném výzkumu v sociální geografii a demografii
1982 stážista na Přírodovědecké fakultě UK v Praze - studium historie čs. populačních prognóz

Oblasti odborného zájmu

  • Demografické prognózy,
  • metody demografické analýzy,
  • populační vývoj v České republice a post-komunistických zemích,
  • demografické stárnutí a jeho sociální a ekonomické důsledky,
  • aplikovaná demografie.

Členství v profesionálních organizacích

  • 1999 - Americká populační asociace – PAA
  • 1988 - Evropská asociace pro populační studia – EAPS (od r. 1999 – člen nominačního výboru)
  • 1982 - Česká (Československá) geografická společnost – Č(S)GS
  • 1980 - člen České (Československé) demografické společnosti – Č(S)DS (v letech 1987-2000 – člen hlavního výboru)

Výzkumné projekty

1997Network for Integrated European Population Studies – projekt 5. rámcového programu Evropské unie – projekt zaměřený na výzkum aktuálních problémů demografického vývoje (gender a rodina, migrace a integrace migrantů a stárnutí obyvatelstva) v 10 vybraných evropských zemích
1996-Central and Eastern Demographic Network (CEDN) - síť 17 evropských univerzit a výzkumných ústavů vytvořená se zaměřením na studium a prognózování regionálního populačního vývoje v zemích střední a východní Evropy (iniciováno ve spolupráci s T?bingenskou univerzitou) - spoluzakladatel a koordinátor vědeckého programu
1997-2000TEMPUS JEP 12371-97 “Applied Demography for Public Administration“ - s Amsterodamskou universitou a Kodaňskou univerzitou - hlavní koordinátor
1989-1999International Summer School in Demography and Geodemography (doposud 10 letních škol) ve spolupráci s Evropskou asociací pro populační studia, The Open Society Fund/Open Society Institute a Katolickou univerzitou v Louvain-la-Neuve/Amsterodamskou univerzitou - spoluorganizátor
1994-1996Graduate Students Public Administration Training (3 kursy s roční periodicitou) s Institute for Local Government and Public Service, Budapest - nositel grantu a organizátor
1991-1994TEMPUS JEP 1473 “Geography Upgrading Project“ - síť 8 evropských universit (Amsterodam, Bonn, Dublin, Madrid, Manchester, Paříž, Praha, Varšava) - koordinátor (CZ)
1990-1993Czechoslovak Academic Links Project “Management and Leadership of Local Economic Development“, společně s the British Know How Fund a the London School of Economics and Political Sciences - koordinátor (CZ)
1992-1993Bilateral Support Project The Netherlands-Czechoslovakia “Strengthening of Research and Education in Regional and Local Public Administration“, s Ministerstvem hospodářství Nizozemska a s Amsterodamskou univerzitou - koordinátor (CZ)
1990-1991Bilateral Support Project The Netherlands-Czechoslovakia “Regional and Local Government and Socio-economic Development of Regions“, s Ministerstvem hospodářství Nizozemska a s Amsterodamskou univerzitou - koordinátor (CZ)

Seznam publikací

New Demographic Faces of Europe (editor – spolu s O. Kučerovou, O. Oparou and E. Schaichem). Springer Verlag, Heidelberg 2000, 420 s.
Changes in Fertility and Mortality in the Czech Republic: An Attempt of Regional Demographic Analysis (spolu s B. Burcinem). In: Kučera T., O. Kučerová, O. Opara and E. Schaich (eds.) : New Demographic Faces of Europe. Springer Verlag, Heidelberg 2000, 371-417.
Migration. In: Population development in the Czech Republic 1999. Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha 1999, 49-53.
Population Forecast (spolu s B. Burcinem). In: Population development in the Czech Republic 1999. Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha 1999, 55-60.
Regionální vývoj plodnosti a úmrtnosti v letech 1987-1998 [Regional development of fertility and mortality between 1987 and 1998] (spolu s B. Burcinem). In: Populační vývoj České republiky 1999. Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha 1999, 67-83.
Migrace a početní stav obyvatelstva [Migration] (spolu s B. Burcinem). In: Populační vývoj České republiky 1999. Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha 1999, 53-62.
Demografický pohled na důchodový systém [Demographic view on pension system] (spolu s B. Burcinem). In: Reforma důchodového systému – celospolečenská výzva, Česká asociace pojišťoven, Praha 1999, 23-38.
Internal Migration in Population Forecasts: Necessity and Predictability. Working paper No.39. ISTAT, Rome 1999, 9 pp.
Population Forecast (spolu s B. Burcinem). In: Population Development in the Czech Republic 1999. Department of Demography and Geodemography, Faculty of Science, Charles University, Praha 1999, 55-60.
Migrace [Migration] (spolu s B. Burcinem). In: Populační vývoj České republiky 1997. Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha 1998, 61-67.
Regionální populační prognózy: teorie a praxe prognózování vývoje lidských zdrojů v území [Regional population forecasts: theory and practice of forecasting population resources in the territory]. Kandidátská dizertační práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno 1998. 101 s. a přílohy.
L’importance des migrations en République tchéque [Significance of migration in the Czech Republic] (spolu s B. Burcinem). Acta Universitatis Carolinae Geographia, 33, 2, 125-132.
Migrace [Migration] (spolu s B. Burcinem). In: Populační vývoj České republiky 1997. Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha 1998, 61-67.
Aktuální stav a perspektivy vývoje obyvatelstva České republiky do roku 2020 [The current state and prospects of the Czech Republic's population development to 2020] (spolu s B. Burcinem). In: Obce, města, regiony a sociální služby. Sociopress, Praha 1997, 60-71.
Regionální vývoj plodnosti a úmrtnosti v letech 1987-1995 [Regional development of fertility a mortality during the period 1987-1995] (spolu s B. Burcinem a M. Maškovou). In: Populační vývoj České republiky 1996. Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha 1997, 75-96.
Demografické souvislosti posunu hranice důchodového věku [Demographic context of increasing age of retirement] (spolu s B. Burcinem). Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha, 1997. 3 s.
Perspektivy reprodukce demografických struktur v nových podmínkách [Prospects of demographic structures reproduction in new conditions] (spolu s B. Burcinem). In: M. Hampl a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulty UK, Praha, 1996, 119-126.
Hlavní rysy budoucího demografického vývoje v České republice [Main features of future demographic development in the Czech Republic] (spolu s B.Burcinem a M. Kučerou). In: Populační vývoj České republiky 1995. KDGD PřF UK, Praha 1996, 65-74.
Demographic State and Perspectives of the Czech Republic (spolu s B. Burcinem a J. Ježkem). In: The Demographic Profie of the Countries of Central and Eastern Europe: Advantage or Obstacle to Development. Council of Europe, 1995. 11 s.
Populační prognózy [Population forecasts]. Demografie, 37, 1995, 284-286.
Současný stav a perspektivy vývoje obyvatelstva České republiky do roku 2020 [The present state and prospects of the Czech Republic's population development to 2020] (spolu s B. Burcinem). Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha, 1995. 25 s.
The Present State and Prospects of the Czech Republic's Population Development until 2020 (spolu s B. Burcinem). Prague, Department of Demography and Geodemography, Faculty of Science, 1995, 25 s. (anglický překlad předcházející publikace)
Demographic Transition and Contemporary Development (spolu se Z. Pavlíkem a M. Hamplem). In: Barlow M., P. Dostál, M. Hampl (eds.): Territory, Society and Administration: The Czech Republic and Industrial Region of Liberec. UvA Press, Amsterdam, 1994, 31-39.
Perspektivy obyvatelstva České republiky - prognóza demografického vývoje do roku [Population prospects of the Czech Republic - forecast of demographic development to 2010] (spolu s B. Burcinem). Demografie, 36, 1994, 88-99.
Forecast of Complex Households Development and Composition in the Czech Republic until 2010 (spolu s B. Burcinem a M. Kučerou). Acta Universitatis Carolinae 1994 Geographica, Supplementum, 187-199.
Forecast of the Development of the Czech Republic's Population until 2005 (spolu s B. Burcinem a M. Kučerou). Background study for the project East Central Europe 2000. SÚ ČAV, Praha, 1993. 20 s.
Population perspectives of the Czech Republic (spolu s B. Burcinem a M. Kučerou). Acta Universitatis Carolinae 1993 Geographica, 1, 15-29.
The Impact of Forecasting Methodology on the Accuracy of National Population Forecasts: Evidence from The Netherlands and Czechoslovakia (spolu s N. Keilmanem), Journal of Forecasting, Vol.10, 1991, 371-398.
Kvantitativní přístupy v československé geografii v poválečném období [Approaches of quantitative character in Czechoslovak geography in the post-war period] (spolu se Z. Pavlíkem a E. Nezdařilovou). Statistická revue 10, 1990, 7-27.
Les perspectives démographiques nationales et régionales en Tchéchoslovaquie - les méthodes et la question de confiance [Czechoslovak national and regional forecasts - methods and the question of confidence]. Acta Univeritatis Carolinae 1988 Geographica, 1, 57-71.
Příspěvek k regionalizaci migrace v ČSSR [Contribution to the regionalization of migration in the CSSR] (splou s J. Károu, M. Drášilem a R. Richterem). In: Toušek, V. (ed.). Současný stav a dynamika prostorových struktur města a regionů v PLR a ČSSR. Sborník prací 19. Geografický ústav ČSAV, 1988. 71-81.
Problemy populjacionnych prognozov. [Population Forecasts’ Issues] (spolu se Z. Pavlíkem). In: Prognozirovanije socialnych processov. Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, Praha, 1987, 155-161.
Migrace obyvatelstva [Migration of Population] (spolu s J. Károu). In: Atlas obyvatelstva Československa. Geografický ústav ČSAV, Brno, 1987.
Quotients, Rates and Disturbing Events in Demography. Acta Univeritatis Carolinae 1986 Geographica, 2, 1986, 87-98.
Analyz napravlenij i struktury migracii naselenija na primere ČSSR [Analysis of directions and patterns of population migration on the example of the CSSR]. (spolu s F. M. Borodkinem et al.). Institut ekonomiky (IEOPP) SO AV SSSR, Novosibirsk, 1986. 47 s.
Obecná východiska modelování v procesu demografického poznání [General bases of modelling in the process of scientific cognition]. Zprávy geografického ústavu ČSAV, 22, 1985, 5-8.
Míry a kvocienty v demografii [Rates and quotients in demography]. Demografie, 25, 1983, 97-108.
Zahrnutí migrace do demografických modelů [Incorporation of migration into demographic models]. Diplomová práce. KESG PřF UK, Praha, 1982. 52 s.

Výzkumné zprávy

Prognóza vývoje obyvatelstva města Hradec Králové do roku 2030 [Population forecast for Hradec Králové municipality to 2030] (spolu s B. Burcinem, Z. Čermákem a M. Maškovou). DemoArt, Praha 1998.
Prognóza vývoje censových domácností města Liberce do roku 2030 [Household forecast for Liberec municipality to 2030] (spolu s B. Burcinem a M. Kučerou). DemoArt, Praha 1997.
Prognóza obyvatelstva města Liberce do roku 2030 [Population forecast for Liberec municipality to 2030] (spolu s T. Kučerou, Z Čermákem a L. Stloukalem) (spolu s B. Burcinem, Z. Čermákem a L. Stloukalem). DemoArt, Praha 1997.
Prognóza obyvatelstva m.č. Praha 5 do roku 2030 [Population forecast for Praha 5 city district to 2030] (spolu s B. Burcinem, Z. Čermákem a M. Maškovou). DemoArt, Praha 1997.
Prognóza obyvatelstva m.č. Praha 10 do roku 2030 [Population forecast for Praha 10 city district to 2030] (spolu s B. Burcinem, Z. Čermákem a L. Stloukalem). DemoArt, Praha 1997.
Prognóza vývoje censových domácností okresu Most do roku 2030 [Household forecast for Most district to 2030] (spolu s B. Burcinem, M. Kučerou a J. Vozábem). Regionální rozvojová agentura, Most a DemoArt, Praha 1996.
Prognóza vývoje obyvatelstva okresu Most do roku 2030 [Population forecast for Most district to 2030] (spolu s B. Burcinem, Z. Čermákem a L. Stloukalem). DemoArt, Praha 1997.
Prognóza vývoje censových domácností města Plzně do roku 2030 [Household forecast for Plzeň-město district to 2030] (spolu s B. Burcinem a M. Kučerou). DemoArt, Praha 1996.
Prognóza vývoje obyvatelstva Plzně a jejího zázemí do roku 2030 [Population forecast for Plzeň and its region to 2030] (spolu s B. Burcinem, Z. Čermákem a L. Stloukalem). DemoArt, Praha 1996.
Demographic Projection: Detailed Sex and Age Structures of the Czech Republic´s Population for the Period 1996-2020 (spolu s B. Burcinem). KDGD PřF UK, Praha 1996.
Prognóza vývoje obyvatelstva Prahy a jejího zázemí do roku 2030 [Population forecast for Prague a its region to 2030] (spolu s B. Burcinem a Z. Čermákem). DemoArt, Praha 1996.
Demografická prognóza: podrobná pohlavní a věková struktura obyvatelstva České republiky v období 1996-2020 (spolu s B. Burcinem). KDGD PřF UK, Praha 1996.
Sociální a demografická charakteristika okresu Mělník (spolu s J. Blažkem, Z. Čermákem, M. Hamplem a J. Tomešem). KDGD a KSGRR PřF UK, Praha 1995.
Faktické obyvatelstvo Prahy (spolu se Z. Čermákem, D. Drbohlavem a M. Hamplem). KDGD a KSGRR PřF UK, Praha 1995.
Očekávaný vývoj počtu a pohlavní a věkové struktury obyvatel městské části Praha 14 (spolu s B. Burcinem a Z. Čermákem). DemoArt, Praha 1995.
Demographic State and Perspectives of the Czech Republic (spolu s B. Burcinem a J. Ježkem). KDGD PřF UK, Praha 1995.
Střední délky života v České republice podle pohlaví a věku [Expectations of life in the Czech Republic according to sex and age] (s B. Burcinem). KDGD PřF UK, Praha 1994.
Prognóza vývoje obyvatelstva Prahy a zázemí do roku 2005 [Population forecast for Prague and its region to 2005] (spolu s B. Burcinem). KDGD PřF UK, Praha 1994.
Prognóza vývoje obyvatelstva ve vybraném území okresů Česká Lípa a Děčín do roku 2020 podle pohlaví a věku (spolu s B. Burcinem a Z. Čermákem). KSGRR PřF UK, Praha 1994.
Prognóza vývoje obyvatelstva města Plzně přirozenou měnou (1992-2010) [Population forecast for the town Plzeň on the basis of natural reproduction (1992-2010)] (spolu s B. Burcinem). KDGD PřF UK, Praha 1993.
Prognóza vývoje obyvatelstva Prahy a zázemí do roku 2010 (spolu s B. Burcinem). KDGD PřF UK, Praha 1993.
Socioekonomický a demografický rozvoj Brna [Socio-economic and demographic development of Brno] (spolu s M. Hamplem, D. Bartoňovou, B. Burcinem a Z. Čermákem). KSGRR PřF UK, Praha 1993.
Multiregionální projekce obyvatelstva do roku 2030 - podklad pro územní prognózu Pražské-středočeské aglomerace [Multiregional population projection to the year 2030 – a background for the territorial forecast of the Prague-Central Bohemian aglomeration] (spolu s K. K?hnlem a kol.). KSGRR PřF UK, Praha 1988.
Migrace v Severočeském kraji [Migration in North Bohemia] (spolu s J. Károu a kol.). Geografický ústav ČSAV, Praha, 1986.

Články v tisku

Bude nás málo a budeme stárnout (spolu s B. Burcinem). Respekt, 6, 1995, 35, 17.
Česká republika na demografické křižovatce (spolu s B. Burcinem). Hospodářské noviny, 39, 1995, 47, 7.


Na začátek stránky | Na hlavní stránku