Katedra demografie a geodemografie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Hlavní stránka

Najít: OK!

Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Telefon: 221 951 420
Fax: 224 920 657
E-mail: rychta@natur.cuni.cz

Vzdělání

1973 Přírodovědecká fakulta UK, geografie, Filozofická fakulta UK, francouzština
1974 RNDr. Přírodovědecká fakulta UK Praha
1976 Diplôme de Démographie Générale, Université de Paris I, Francie
1982 CSc. Přírodovědecká fakulta UK Praha
1986 PGS Matematické a programovací prostředky ASŘ, MFF UK
1991 JASPEX, Pedagogická Fakulta UK, státní zkouška z anglického jazyka
1993 Docent, Přírodovědecká fakulta UK

Praxe

1973 Wyzsza szkola Ekonomicna, Poznan, Polsko, pracovní pobyt
1974-1975 Ústav výzkumu vývoje dítěte, Fakulta dětského lékařství, UK Praha
1975-1976 Institut National d'Etudes Démographiques, Paříž, Francie, pracovní pobyt
1977-1980 Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, interní aspirantura
1980- Přírodovědecká fakulta UK
1996-1997 University of South Carolina, USA, full professor, výuka a výzkumný grant
1999- Vedoucí Katedry demografie a geodemografie
2000- Vedoucí výzkumného týmu Demografické chování obyvatelstva Sociologického ústavu AV ČR

Oblasti vědeckého zájmu

  • Analýzy populačních trendů České republiky a vyspělých zemích,
  • Regionální a sociální aspekty úmrtnosti,
  • Regionální a sociální aspekty plodnosti,
  • Metody v demografii,
  • Aplikovaná demografie.

Členství v profesionálních organizacích

  • Česká demografická společnost, předsedkyně,
  • Česká geografická společnost
  • Association Internationale des Démographes de Langue Française
  • European Association for Population Studies

Výzkumné projekty

2001-Změny plodnosti a rodinného chování v souvislosti se současnou sociální transformací ČR (Fertility and Family responses to Social change in the Czech Republic).
Grant GAAV, Praha ČR číslo projektu A7028101
Hlavní řešitel
2001-Přežívání dětí v prvním roce života po těhotenství s využitím metod asistované reprodukce v ČR v období 1996 – 2001 (Infant survival from assisted reproduction pregnancies in the Czech Republic in 1996-2001)
Grant IGA, Praha, ČR, číslo projektu
Spoluřešitel
2000-Vliv sociálních a biologických rizikových faktorů na přežívání dětí v prvním roce života. (The impact of social and biological risk factors on infant survival).
Grant GAČR, Praha, ČR, číslo projektu 403/00/1521
Hlavní řešitel
1999-Biologicko-sociální vlivy jako determinující faktory pro vznik vybraných typů vrozených vad v České republice. (Bio-social determinants generating selected congenital malformations in the Czech Republic).
Grant IGA, Praha, ČR, číslo projektu NJ/5764-3
Spoluřešitel
1998-2000Diferenční úmrtnost v České republice a její regionální aspekty. (Differential mortality in the Czech Republic from regional perspective)
GAUK, Praha, ČR, číslo projektu 342/1998/A SP/PřF
Hlavní řešitel
1998-1999Spatial Patterns of Population Reproduction in the Czech Republic in 1992-1996 according to Community level.
CEU Research Support Scheme, No.: 210/1998
Hlavní řešitel
1995-1997Gestational Selection, Birth Weight & Infant Survival
The National Institute for Child Health and Human Development, USA
Grant R01 HD 31146-02
Spoluřešitel
1994-1995Analýza a prognóza formování rozpadu rodin v České republice. Mezinárodní analogie. (Analysis and forecast of family formation and dissolution in the Czech Republic)
GAUK, Praha, ČR, číslo projektu 20118/B/GEO
Hlavní řešitel
1993-1996Socio-Economic Inequalities in Morbidity and Mortality in Europe: A Comparative Study, EU
PECO project of EC , The Netherlands, Erasmus University
ERBCIPDCT930145 ERBBMH1CT921068
Spoluřešitel
1993-1994Social and biological factors of pregnancy outcome
PECO project of EC, UCL Belgium ERBCIPACT922012
Spoluřešitel
1993-1994Analysis of mortality in the Czech Republic: Causal models of mortality, changes in generations and the international parative analysis.
CEU Research Support Scheme, no:879, category G
Hlavní řešitel
1988-1991The State and Structure of the families. Evaluation of Policies stimulating fertility
France INED International Social Science Council - European Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences, Vienna, Austria

Seznam publikací

J.Zbořilová: Zredukovana stopa małżeństw, (The reduced marriage rate), Studia demograficne, 38, 1974, p.127-134
J.Zbořilová: Domácnosti a rodiny, plodnost žen, (Households, families, women's fertility), Demografie, 17, 1975, 3, p.218-220
J.Holý, Z.Pavlík, K.Vaněček, J.Zbořilová: Application d'une méthode démographique dans l'étude des adénovirus et virus herpétiques dans la collectivité infantile fermée, Revue d'épidémiologie, Médecine sociale et Santé publique, 23, 1975, 6, p.359-371
J.Holý, L.Pádrová, K.Vaněček, J.Zbořilová: Použití demografické metody ke studiu adenovirů a herpetických virů v uzavřeném dětském kolektivu, (Application of a demographic method for the study of adenoviruses and herpesviruses in a closed infants' community), Československá pediatrie, 30, 1975, 12, p.576-578
J.Zbořilová, J.Šrajer: Příspěvek k analýze kojenecké úmrtnosti,(A contribution to analysis of infant mortality), Československá pediatrie, 31, 1976, 4, p.210-213
J.Zbořilová: Metody konstrukce tabulek života a jejich použití při analýze sňatečnosti, (The methods of life table's construction and their application in nuptiality analysis), Statistická revue, 1977, 5, p.23-40
J.Zbořilová: Les tables de la mortalité infantile par cause. Application ? la Tchécoslovaquie et ? la France 1968-1972, Population, 32, 1977, 3, p.555-578
J.C.Chesnais, J.Zbořilová: Le suicide en Europe centrale, en France et en Su?de depuis un si?cle, Revue Française des Affaires Sociales, 1977, 1, p.105-137
J.Zbořilová: Kojenecká úmrtnost, její složky a mezinárodní srovnání, (Infant mortality, its components and international comparison), Demografie, 19, 1977, 4, p.330-332
J.Holý, O.Hrodek, H.Hyniová, J.Šrajer, K.Vaněček, J.Zbořilová:Hodgkin's disease and Epstein-Barr virus, Acta Facult.Med.Univ.Brunensis, 58, 1977, p.121-127
Z.Pavlík, J.Zbořilová: Changes in Czechoslovak marital fertility, Demographic aspects of the changing status of women in Europe, Proceedings of the Second European Population Seminar, ed. Marry Niphuis-Nell, Leiden 1978,p.65-77
I.Šolc, J.Lochman, J.Rychtaříková: Příspěvek k somatické typologii člověka, (A contribution to somatic typology of man), Československá gynekologie, 45, 1980, 6, p.401-409
J.Rychtaříková: La portée de la mortalité infantile dans la reproduction démographique, Acta Universitatis Carolinae Geographica, XV, 1980, 2, p.33-52
J.Rychtaříková: Pravděpodobnosti úmrtí kojenců podle věku v ČSR a SSR v letech 1966-1978, (Probability of infant deaths by age in the Czech and Slovak republics in 1966-1978), Československá pediatrie, 36, 1981, 2, p.103-106
J.Rychtaříková: Prenatální poměr pohlaví u člověka, (Prenatal sex ratio of the man), Demografie, 23, 1981, 4, p.295-300
J.Rychtaříková: Vzájemný vztah úmrtnosti kojenecké a obecné v Československu po druhé světové válce, (Mutual relations of general and infant mortality in Czechoslovakia after the second world war), Acta demographica, III, 1981, p.30-38
J.Rychtaříková: Vývoj nelegitimní plodnosti a frekvence předmanželských koncepcí v „SR a SSR a mezinárodní srovnání, (Evolution of out of wedlock fertility and pre-marital conceptions in the Czech and Slovak Republics and international comparison), Výchova k manželství a uvědomělému rodičovství, Sborník ze semináře, Olomouc, 23.-24.9., 1981, p.57-62
J.Rychtaříková: Vývoj kojenecké úmrtnosti, (Development of infant mortality), Demografie, 24, 1982, 1, p.21-24
J.Rychtaříková: Vliv věku při sňatku a vzdělání na stabilitu manželství, (The impact of the age at marriage to stability of marriages), Stabilita dnešní rodiny z hlediska efektivní výchovy k manželství a rodičovství, Sborník ze semináÍe, Olomouc, 26-27.5. 1983, p.57-67
M.Sugareva, J.Rychtaříková: Nový pohled na vývoj plodnosti v letech 1965-1980 v Bulharsku a Československu, (New view on fertility development during the years 1965-1980 in Bulgaria and Czechoslovakia) Demografie, 25, 1983, 4, p.326-333
K.Kühnl, J.Rychtaříková: Současná demografická situace světa I, (Current demographic situation in the world I), Přírodní vědy ve škole, XXXV, 1983-1984, 8, p.308-312
K Kühnl, J.Rychtaříková: Současná demografická situace světa II, (Current demographic situation in the world II),Přírodní vědy ve škole, XXXV, 1983-1984, 9, p.349-353
J.Rychtaříková: Tabulky sňatečnosti a metody jejich konstrukce, (Nuptiality tables and methods of their construction), Demografie, 26, 1984, 2, p.110-122
A.Syrovátka, J.Rychtaříková: Naissances vivantes et déc?s de moins d'un an selon le poids ? la naissance en République socialiste tch?que entre 1950 et 1980, Population, 39, 1984, 3, p.515-539
F.Meslé, J.Rychtaříková: Nejnovější trendy úmrtnosti ve vyspělých zemích, (The new mortality trends in developed countries), Demografie, 26, 1984, 4, p.367-372
J.Rychtaříková: Kojenecká úmrtnost a kvalita populace, (Infant mortality and population quality), Demografie, 27, 1985, 1, p.14-18
J.Rychtaříková: Sňatečnost a plodnost nezletilých v ČSR, (Nuptiality and fertility of minors in the Czech Republic), Demografie, 28, 1986, 2, p.97-109
T.Kučera, J.Rychtaříková: Geografie a počítače, (Geography and computers), Přírodní vědy ve škole, XXXVII, 1985-1986, 6, p.229-232
J.Rychtaříková: Současná situace úmrtnosti v rozvojových zemích, (Current mortality situation in less developed countries), Lékařská geografie, Sborník IV.sympozium 1985
J.Rychtaříková: Postavení Československa mezi vyspělými zeměmi v úrovni plodnosti, (Czechoslovak fertility situation in comparison with developed countries), Demografie, 29, 1987,1, p.7-9
J.Rychtaříková: Vývoj úmrtnosti v ČSR podle pohlaví a věku v období 1950-1984, (Mortality evolution in the Czech Republic by sex and age in 1950-1984), Demografie, 29, 1987, 3, p.193-207
J.Rychtaříková: Analýza bezdětnosti jako nástroj odhadu neplodnosti manželství v Československu, (Analysis of childlessness as a way for the estimation of infecundity within married couples in Czechoslovakia), Československá gynekologie, 52, 1987, 9, p.720-726
J.Rychtaříková, D.Dzúrová: Analýza úmrtnosti ve vztahu ke kvalitě přírodního prostředí, (Analysis of mortality with relation to ecologic situation), Životné prostredie, 21, 1987, 6, p.298-305
Z.Pavlík, J.Rychtaříková: Demographic situation of adolescents in Czechoslovakia, Acta Universitatis Carolinae Geographica, 22, 1987, 1, p.51-67
J.Rychtaříková: L'importance de l'analyse longitudinale de la fécondité pour l'établissement des perspectives démographiques, Acta Universitatis Carolinae Geographica, 23, 1988, 1, p.73-91
J.Vallin, F.Meslé, J.Rychtaříková: Srovnávací analýza úmrtnosti podle příčin v České socialistické republice a ve Francii ve vývojovém pohledu od roku 1950, (Comparative mortality analysis by causes in the Czech Republic and in France within development view since 1950), Demografie, 30, 1988, 3, p.193-211
J.Rychtaříková: Vývoj úmrtnosti v ČSR a ve Francii podle pohlaví, věku a vybraných skupin příčin smrti, (Mortality trends in the Czech Republic and in France by sex and selected causes of death), Acta demographica, VIII, 1988, p.13-22
J.Rychtaříková, J.Vallin, F.Meslé: Evolution comparée de la mortalité en République tch?que et en France, depuis 1950, Population, 43, 1988, 3, p.555-586
J.Rychtaříková, J.Vallin, F.Meslé: Comparative study of mortality trends in France and the Czech Republic since 1950, Population English Selection I, 44,1989, September, p.291-321
J.Tutterová, J.Rychtaříková: Vývojové trendy rozvodovosti po roce 1950 v ČSR a SSR v kontextu legislativních změn, (Developing trends of divorce rate after 1950 in the Czech and Slovak Republics in the context of legislative changes), Demografie, 31, 1989, 3, p.200-219
J.Rychtaříková: Facteurs démographiques du vieillissement en Tchécoslovaquie, Travaux et Recherches de l'I.D.P.,UNIV. de PARIS I,Juin 1990, 4, p.3-22
J.Rychtaříková: Návrh demografické databáze, (Project of a demographic database), Výpočetní demografie, Sborník ČSDS při ČSAV, 1990, p.8-25
J.Rychtaříková: Vymírání dětí v průběhu 1.roku života podle porodní hmotnosti, (Probability of infant deaths by age and weight at birth in the Czech Republic), Demografie, 32, 1990, 1, p.11-14
A.Syrovátka, J.Rychtaříková: Demografické aktuality pro pediatry (Demographic news for pediatricians), Pokroky v pediatrii, 11, Avicenum Praha 1990, p.183-207
J.Rychtaříková, D.Dzúrová: Les disparités géographiques de la mortalité en Tchécoslovaquie, Espace, Populations, Sociétés, 1991/1, p.183-190
J.Rychtaříková, D.Dzúrová: Okresy a úmrtnostní ukazatele, (Districts and mortality indicators), Vesmír,1991, 4, p.211-218
J.Rychtaříková: O vývoji plodnosti u nás a v jiných evropských zemích, (About fertility evolution in our country and in other European countries), Sociologické aktuality, 1991, 6, p.18
J.Rychtaříková: Plodnost, (Fertility), Demografie, 33, 1991, 1, p.10-14
J.Rychtaříková: Mortality and Air Pollution in Czechoslovakia, in Air Pollution in Central and Eastern Europe Health and Public PolicyEdited Proceedings of the Second Annual Symposium on Environmental and Occupational Health during Societal Transition in Central and Eastern Europe, Frýdek-Místek, Czechoslovakia, June 14-19, 1991, Management Sciences for Health Boston, Massachusetts, USA, p.75-81
J.Rychtaříková, D.Dzúrová: A csehszlovákiai halandóság foldrajzi ktlonbségei. Az ekológiai és társadalmi változók hatása, (Geographic differentials in mortality in Czechoslovakia. The impact of selected ecological and social variables) Demográfia, 34, 1991 3-4, p.411-431
D.Dzúrová, J.Rychtaříková: Sociálno-demografické osobitosti mesta Prahy (Social-demographic Specifities of the City of Prague), Acta Facultatitis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae GEOGRAPHICA, 31, SPN Bratislava 1991, p.91-105
J.Rychtaříková: Rodina v Evropě, stav a očekávané trendy v Československu (The family in Europe, the current situation and the expected trends in Czechoslovakia).Geografické rozhledy, 1/1991, p.9-11
A.Monnier, J Rychtaříková: Comment l'Europe s'est divisée entre l'Est et l'Ouest, Population, 1991, 6, p.1617-1650 A.Monnier, J.Rychtaříková: The division of Europe into East and West, Population: An English Selection, 1992, 4, p.129-160
J. Rychtaříková: Sňatečnost a stabilita manželství (Nuptiality and marriage stability), Demografie, 34, 1992, 1, p.14-17
Z.Sobotík, J.Rychtaříková: Úmrtnost a vzdělání v České republice, (Mortality and Education in the Czech Republic) Demografie, 34, 1992, 2, p.97-105
G.Calot, J.Rychtaříková: Vznik manželských svazků a plodnost žen v Československu a Francii (Family formation and reproduction in Czechoslovakia and France) Sňatečnost a rodina, Academia Praha 1992, p.35-79
J.Rychtaříková, J.Řehák: Populations et fronti?res: le cas de la Tchécoslovaquie (Populations and Borders: the Case of Czechoslovakia) Espace, Populations, Sociétés 1992-2, p.185-201
J.Rychtaříková: Le nouveau comportement procréateur, le cas de la France et de la République Tch?que, Acta demographica X, Praha 1992, p.79-105
J.Rychtaříková, D.Dzúrová: Les disparités géographiques de la mortalité en Tchécoslovaquie (Geographical differentials in Czechoslovak mortality rates) Population 47, 1992, 3, p.617-643
J.Rychtaříková: The impact of Mortality in the Proces of Ageing of the population in the Czech Republic, Acta demographica IX/3, Praha 1992, p.281-296
J.Rychtaříková: Současná československá rodina v evropském kontextu (Current Czechoslovak family within European context), Historická demografie 16, Francouzsko-český dialog o rodině, Praha 1992, p.73-85
J.Rychtaříková: Contemporary mortality problems in Czechoslovakia, Acta Universitatis Carolinae 1992 Geographica, no 1, p.69-89
J.Rychtaříková: Existují demografické hranice mezi Českou a Slovenskou republikou? (Does the demographic frontier exist between the Czech and Slovak Republics?), Geografické rozhledy 3/92-93, p.67-69
J.Rychtaříková: Současné demografické postavení českých zemí a Slovenska v Evropě (The current demographic position of the Czech Lands and Slovakia in Europe), Demografie 1,1993, p.20-24
J.Rychtaříková: Nuptialité comparée en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest, European population, II Demographic dynamics, Edited by Alain Blum, Jean-Louis Rallu, Congresses & Colloquia, INED, 1993 Paris, p.191-210
J.Rychtaříková: Family formation in the Czech and Slovak Republics, Acta Universitatis Carolinae 1993 Geographica, no 1, p.31-52
J.Rychtaříková: Czech and Slovak Families in the European Context, Journal of Family History, 19, 1994, 2, p.131-147
J.Rychtaříková: Reprodukce obyvatelstva 1980-1991 podle dat sčítání, Demografie, 36, 1994, 1, p.12-14
J.Rychtaříková: Vytváření a zánik rodin v posledních letech, (Formation and dissolution of families in the recent period), Demografie, 1994, 3, p.154-159
J.Rychtaříková: Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (International Conference on Population and Development),Geografické rozhledy, 3,1994-95, p.86-88
J.Rychtaříková: Trendy kojenecké úmrtnosti v zemích střední a východní Evropy (Trends of Infant Mortality in Countries of Central and Eastern Europe), Demografie 1995, 2, p.113-125
J.Rychtaříková: Sňatečnost svobodných v České republice dříve a dnes (Nuptiality of single persons in the Czech Republic in the past and nowadays), Demografie 1995, 3, p.157-172
J.Rychtaříková: Les unions informelles en République Tch?que, Acta Universitatis Carolinae 1994 Geographica, Supplementum, p.71-85
J.Rychtaříková: L?analyse de la presse tch?que sur les questions traitées au cours de la Conférence mondiale du Caire (5-13 septembre 1994), in A.Silvestrini ed.: L?information démographique et la presse européenne: La Conférence du Caire de 1994, EOPEI Studies and Documents, no2, NIDI, The Hague, 1995, 55-64
J.Rychtaříková: Recent changes in fertility and families in the Czech Republic, Studia demograficzne 4/122, 1995, p.35-46
J.Rychtaříková: Diferenční aspekty kojenecké úmrtnosti v České republice, Belgii a Maďarsku. Neonatologické listy, 1/1995, 4, s.386-397, ÚPMD, Praha
J.Rychtaříková: Současné změny charakteru reprodukce v České republice a mezinárodní situace (Current Changes of the Reproduction Character in the Czech Republic and the International Situation), Demografie 1996, 2, p.77-89
Dzúrová, J.Rychtaříková, D.Drbohlav: Obyvatelstvo, p.21-22, Zdravotní stav obyvatelstva, p.31-35, Migrace obyvatelstva, p.36-37, in P. Nováček, P.Mederly a kol.: Strategie udržitelného rozvoje, PÍírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, 1996
É. Gárdos, J.Rychtaříková: Recent trends in infant health and mortality in Central and Eastern Europe, Santé et mortalité des enfants en Europe.Child Health and Mortality in Europe. Chaire Quetelet 1994Institut de Démographie/École de Santé Publique, UCL/ULBLouvain-la-Neuve, Academia-Bruylant/L?Harmattan, 1996, pp.437-467
E.Carlson, J.Rychtaříková, J.M.Hoem: Trajectories of fetal loss, Stockholm Research Reports in Demography 114, October 1996, 11p.
J.Rychtaříková: Česká republika a druhý demografický přechod? (The Czech Republic and the Second Demographic Transition?), Geografické rozhledy, 2,1997-98, p.39-42
J.Rychtaříková: Reappearance of historical inequalities in health during the Eastern European Transition, 1997, Proceedings of the XXIIIrd General Population Conference, Beijing, China, 1997, s.509-528
J. Rychtaříková: Tranzitie si demografie. Doua evolutii diferite ale mortalitatii. Cazul Rom?nicisal Republicii Cehe (Transition et démographie. Deux évolutions différentes de la mortalité. Le cas de la Roumanie et de la République Tch?que). Populatie&Societate, 1998, 3 s.1-7
J.Rychtaříková: Úmrtnost v České republice podle rodinného stavu (Mortality in the Czech Republic by marital status), Demografie, 40,1998,2, s.93-102
J.Rychtaříková: Současné trendy a vzorce populačního chování východní a západní Evropy (Current trends and patterns of population behavior in Eastern and Western Europe), Demografie, 40, 1998, 4, s.252-257
J.Rychtaříková: La république tch?que va-t-elle sortir de la crise de santé de l?Europe de l?Est? Espace, Populations, Sociétés, 1998, 3, s. 371-379
J.Rychtaříková: Une tournure favorable de la mortalité tch?que contemporaine. Acta Universitatis Carolinae Geographica, XXXIII, 2, 1998 s.43-58
J.Rychtaříková: Sociální a biologické faktory kojenecké úmrtnosti, Social and biological factors of infant mortality), Demografie, 41, 1999,2, p.95-104
E.Carlson, J.Hoem, J.Rychtaříková: Trajectories of fetal loss in the Czech Republic, Demography, 36, 1999, 327-337
J.P.Mackenbach,A.E.Kunst, F.Groenhof, J.K.Borgan, G.Costa, F.Faggiano, P.Józan, M.Leinsalu,P.Martikainen, J.Rychtarikova, T.Valkonen: Socioeconomic inequalities in mortality among women and among men: An International Study, American Journal of Public Health, 89, 1999,12,s.1800-1806
J.Rychtaříková: Is Eastern Europe experiencing a second demographic transition? Acta Universitatis Carolinae Geographica, XXXIV, 1, 1999 s.19-44
J.Rychtaříková: Naděje dožití ve zdraví (Disability free life expectancy), Demografie, 42, 2000,1, p.41-48
J.Rychtaříková: Sociální a biologické faktory kojenecké úmrtnosti, (Social and biological factors of infant mortality), Slovenská štatistika a demografia, 10, 2000 1, p.18-29
J.Rychtaříková: Demographic transition or demographic shock in recent population development in the Czech Republic ? Acta Universitatis Carolinae Geographica, XXXV, 1, 2000 s.89-102
J.Rychtaříková : Sňatečnost a nesezdaná soužití (Legal marriage and cohabitation), Demografie, 42, 2000,4, p.291-295
J.Rychtaříková : Analyse nationale et spatiale du comportement procréateur en République Tch?que (fécondité et avortement), 1987-1996. in Régimes démographiques et territoires : les fronti?res en question. AIDELF 9 (Colloque Internationale de la Rochelle 22-26 septembre 1998), PUF 2000, p.183-202
Z.Pavlík, J.Rychtaříková, A.Šubrtová: Základy demografie, (Bases of Demography), Academia Praha 1986, p.732, (textbook)
J.Rychtaříková: Obyvatelstvo Československa (Population of Czechoslovakia), in J.Vallin: Světové obyvatelstvo, Academia Praha 1992, p.114-121
J.Rychtaříková: Demographic trends in pregnancy and birth-weight, inSocial Paediatrics, Edited by Bengt Lindstrom and Nick Spencer, Oxford University Press 1995, p.71-80
J.Rychtaříková: Nesezdaná soužití (Unmarried cohabitation), Populační vývoj České republiky 1994, ed. Z.Pavlík, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1994, p.111-118
J.Rychtaříková: Úmrtnost (Mortality), Populační vývoj České republiky 1994, ed. Z.Pavlík, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1994, p.41-50
J.Rychtaříková: Sňatečnost (Nuptiality), Populační vývoj České republiky 1994, ed. Z.Pavlík, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1994, p.12-18
J.Rychtaříková: Úmrtnost (Mortality), Populační vývoj České republiky 1997, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1997, p.53-60
J.Rychtaříková: Úmrtnost (Mortality), Populační vývoj České republiky 1998, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1998, p.51-56


Na začátek stránky | Na hlavní stránku